Đóng góp (góp ý khách quan) nhỏ nhoi của tôi

Các bạn, sự thật (lẽ phải) rất quan trọng. Tôi cảm thấy sự thật (sự tự do trên đời, cuộc đời) này rất quan trọng. Tôi không hiểu các bạn muốn cái gì nữa.

Các bạn có hiểu tôi nói hay không, không quan trọng. Nhưng tôi không làm khó các bạn (không muốn các bạn nhức đầu, nhức óc (xã hội này “thêm ngẹt ngòi (thêm nữa) hơn nữa”)).

Tôi không biết các bạn có “tin tôi là tiên tri (ngôn sứ) của Thiên Chúa hay không?”